Följande versioner och uppdateringar har släppts av pcSKOGs produkter. Läs om hur Du uppdaterar....

Version 2019 (Rättvik):

2019.2.1.5 (2020-10-29)

 • Åtkomst till vissa av Skogsstyrelsens karttjänster rättad
 • Rättning av ägar/kontaktregistret
 • Rättning av mallar för OP
 • Förbättrat bildstöd i kartan
 • Övriga mindre rättningar

2019.2.1.1 (2020-09-04)

⦁ Stöd för FSC standarden. Ny registrering och ny rapport
⦁ Ny design av avdelningsformuläret
⦁ Ny funktion för att automatiskt komplettera avdelningsvärden
⦁ Ny benämning av GYL-klasserna
⦁ Åtgärdat summeringsfel i åldersklassrapporten
⦁ Ändring av uttagshantering för åtgärderna Naturvårdande skötsel och Naturvårdshuggning
⦁ Ny åtgärd, Hyggesfri avverkning (uttag 1-99%)
⦁ Övriga mindre rättningar

2019.1.2.5 (2020-06-18)

⦁ Ny karttjänst, trädhöjdsraster
⦁ Rättning av fel vid import av texter från GSD data
⦁ Rättning av fel beräkning av speciella värden från tjänsterna vattenskyddsområde, Natura2000 och naturreservat.
⦁ Övriga mindre rättningar.

2019.1.1.98 (2020-05-26)

⦁ Åtgärdat att vissa karttjänster inte kunde nås vid sökning efter speciella värden
⦁ Översiktskartan i plan uppdaterades inte efter kartändringar
⦁ Avdelningsidentiteten visades inte i viss skala
⦁ Diverse mindre förbättringar och rättningar

2019.1.1.90 (2020-05-04)

⦁ Rättningar av grafer i sammanställningsrapport
⦁ Förbättrad hantering av GSD data
⦁ Diverse mindre förbättringar och rättningar

2019.1.1.80 (2020-04-01)

⦁ Skogsstyrelsens barkborrekarta som karttjänst
⦁ Diverse rättningar av funktion i Operativ Planering (endast pcSKOG proffs)
⦁ Karttexter rättade, i vissa skalor kunde dessa visas felaktigt i tidigare version
⦁ Diverse mindre förbättringar och rättningar

2019.1.1.74 (2020-02-21)

⦁ Förbättrad hantering vid hantering av externa bildfiler
⦁ Förbättrad hantering av planansvarig och fria fält
⦁ E-postutskick i samband med webbplan åtgärdat
⦁ Temat Speciella värden åtgärdat
⦁ Förbättrad symbolhantering mellan versioner.

2019.1.1.72 (2020-01-24)

 • Ändrad hantering av nya skogliga grunddata

2019.1.1.71 (2020-01-15)

 • Ny skoliga grunddata
 • Diverse felrättningar

2019.1.1.69 (2019-12-19)

 • Förbättrad utskriftshantering
 • Om GPS aktiv panoreras kartan automatiskt
 • Spara georefererad bild som KMZ
 • Ny tematisering för skogliga grunddata
 • Hyggesfritt kan anges som skogsbruksmetod
 • Diverse felrättningar.

2019.1.1.57 (Officiella versionen Rättvik)

 • Programmets prestanda och stabilitet har förbättrats bl.a. via en s.k. 64-bitars version samt en ny version av kartmotorn.
 • Om Du har Appen via abonnemanget Avtalsservice plus, kan nu synkning ske mellan PC och App.
 • Flikarna har blivit större och lättare att klicka på vid användning via pekskärm.
 • Planstart kan sättas till ett specifikt datum.
 • Nytt karttema: löpande tillväxt.
 • Tidpunkten för en tillväxtberäkning registreras numera.
 • Händelser i planen loggas, både på plan- och avdelningsnivå.
 • Speciella värden och laserberäkningar visas nu tydligare.
 • Ny möjlighet att ange start- och stoppdatum för åtgärder.
 • Ny funktion som gör det möjligt att beräkna tillväxt på åtgärd.
 • Utför åtgärd har fått en mer framträdande plats.
 • Nyutvecklad innehållsförteckning med mer flexibla paneler.
 • Ikonstorlekar kan ställas in i 3 storlekar.
 • I Proffs kan man nu laserberäkna en hel plan.
 • I Gård är geometrikontrollen nu tillgänglig.
 • Diverse mindre felrättningar

Version 2016:

2016.16 (2019-01-21)

pcSKOG proffs/gård
⦁ Anpassningar för att göra vissa karttjänster snabbare (framförallt Skogliga grunddata)
⦁ Åtkomst av Metria WFS rättad (kräver abonnemang hos Metria)
⦁ Diverse minde felrättningar
pcSKOG proffs
⦁ Mindre rättningar i hanteringen av Forestand-filer.
⦁ Genomgång av funktionen för att publicera planer till app och webb.

2016.15 (2018-11-15)

pcSKOG proffs/gård
- Funktionen för karttjänster anpassad till förändringar av Skogliga grunddata och Skogsdataportalen.
- Funktion för import av linjer från GPX-filer tillagd
- Diverse minde felrättningar

pcSKOG proffs
- Mindre rättningar i hanteringen av Forestand-filer.

2016.14 (2018-07-09)

Nya licensvillkor med anledning av GDPR. Läs mer på https://www.pcskog.se/integritetochsakerhet/

pcSKOG proffs/gård

 • Ändring till följd av ny åtkomst av Lantmäteriets Topologiska webbkarta
 • Åtkomst av företagsspecifika karttjänster ändrad
 • Diverse mindre felrättningar

2016.12 (2018-05-31)

Nya licensvillkor med anledning av GDPR. Läs mer på https://www.pcskog.se/integritetochsakerhet/

pcSKOG proffs/gård

 • Nya  tjänster för Speciella värden, RAÄ Fornsök och SLU Artdata. I pcSKOG proffs kan man även använda dessa för automatisk analys och tilldelning till avdelningen.
 • Nya teman för Skogliga grunddata (Laserdata) och nya WMS-tjänster för Riksintresse
 • Diverse mindre felrättningar
 • pcSKOG proffs tillsammans med Planhotell,
 • Företags/organisations-login för att titta på alla planer på sitt Planhotell i appen (iOS/Android)

2016.11 (2018-03-28)

pcSKOG proffs/gård

 • Ändring av några kartmanér (exv stuplinje)
 • Hanteringen av offlineklipp från karttjänsten Topowebb
 • Diverse minde felrättningar

pcSKOG proffs tillsammans med Planhotell

 • Företags/organisations-login för att titta på alla planer på sitt Planhotell i appen (iOS/Android)
 • Ändring i funktionen för att exportera data till externa system 
 • Kontakta pcSKOG AB om du vill veta mer om Planhotell och vilka tilläggstjänster som finns.

2016.10 (2017-12-08)

Uppdateringen rättar ett fel, infört i uppdatering 2016.9, kring hanteringen av tiffbilder i kartan.

Nedanstående förbättringar från uppdateringen 2016.9 finns också med i denna uppdatering:

 • Forestand-filer, möjlighet att behålla underavdelningsnummer (endast pcSKOG proffs)
 • Zonindelning för rekreationstillägg, nu möjligt att använda 6 klasser (endast pcSKOG proffs)
 • GPS-funktionens start och stopp funktion tydliggjord
 • Import av linjer vid ritning av karta förbättrad samt mindre felrättningar

2016.9 (2017-11-20)

 • Forestand-filer, möjlighet att behålla underavdelningsnummer (endast pcSKOG proffs)
 • Zonindelning för rekreationstillägg, nu möjligt att använda 6 klasser (endast pcSKOG proffs)
 • GPS-funktionens start och stopp funktion tydliggjord Import av linjer vid ritning av karta förbättrad
 • samt mindre felrättningar

2016.7 (2017-09-22)

 • Förbättrad hantering av Forestand export och import
 • Mindre felrättningar

2016.6 (2017-05-18)

 • Hämta in gps-punkter från pcSKOG app till pcSKOG gård/proffs - gäller avtalsservice plus
 • Ny funktionalitet i Forestand import/export
 • Mindre felrättningar

2016.5 (2017-03-28)

 • Felrättning av funktionen för publicering till app/webb, samt mindre felrättningar i programmet.

2016.4

 • Gav aldrig ut.

2016.3 (2017-03-01)

pcSKOG proffs med Planhotell

 • Möjlighet att publicera för app och webb.

pcSKOG proffs/gård

 • Ny hantering av skogliga grunddata (karttjänst istället för filhantering).
 •  Nya karttjänster; fornsök, lutning och markfuktighet.

2016.2 (2016-11-15)

Förbättrad hantering av kommunikationen mellan pcSKOG proffs och Plancenter/Planhotell. Ny hantering av en del WMS-tjänster

2016.1 (2016-07-13)

 • Topologisk webbkarta åter i drift.
 • Möjlighet till egen rubriksättning i karthuvudet på kartutskrifterna.
 • Mindre felrättningar.

Senaste versionen 2016 (2016-05-16)

- Karta i 3D
Möjlighet att omvandla kartan till 3D (tre dimensioner) för visualisering och avverkningsplanering. I 3D-kartan kan man bl.a:
navigera och “flyga” i 3D,
simulera en förstärkning av höjdskillnader,
simulera en vattenhöjning,
simulera solens förflyttning över terrängen.

- Öppna och exportera Forestand planer
Nu finns möjligheten att öppna planer i Skogsforsks planformat Forestand. Det går även att exportera en pcSKOG plan till Forestand.

- Diverse felrättningar

- Operativ planering
Möjlighet att skapa en s.k. operativ plan som bl.a. innehåller;
- åtgärdsytor som helt eller delvis överlappar planens avdelningar,
- linjeobjekt såsom bas- och stickvägar och informationslinje,
- punktobjekt såsom t.ex. avlägg, larmkoordinat,
- Hänsynsåtgärder.
- Utifrån den operativa planen kan man skapa traktdirektiv och avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen.

Enbart Proffs med Plancenter:

För användare av Plancenter och Proffs finns nu, pcSKOG Utforskaren.

Med Utforskaren kan man i korthet;
Se alla planer i Plancenter på kartan,
Söka ut och och utforska avdelningar/planer som uppfyller specifika kriterier,
Ta fram sammanställningar på ovan urval,
Hämta ut planer lokalt via kartan.

Kontakta pcSKOG för utsättning av utforskaren.

Uppdateringen (2015-12-22)

- Nya skogliga grunddata. Skogsstyrelsen har uppdaterat de skogliga grunddata som man sedan tidigare har kunnat använda i pcSKOG med nya beräkningar. I senaste versionen finns stöd för att använda dessa uppdaterade data.

- Nytt tema i kartan; Trädslagstema. Det dominerande trädslaget färgar avdelningen dessutom blir färgen mörkare ju äldre beståndet är.

- Diverse felrättningar

Uppdatering (2015-06-18)

Fältanteckningar, spara ofullständiga uppgifter för en avdelning som fältanteckning. Fältanteckningar blir markerade i kartan med en klart avvikande färg. På så sätt kan man samla in uppgifter om en avdelning utan att alla uppgifter måste fyllas i med en gång.

Inmatningsstöd, använder man en dator med touchskärm kan man kryssa i rutan "inmatningsstöd". Då används inmatningsfönster för att hantera uppgifter som ska registreras för avdelningen, som man kan hantera med fingrarna.

Laserdata från Skogsstyrelsen, förbättrade beräkningar, möjlighet att göra beräkningar för flera fastigheter samtidigt, eller från ett tillfälligt område som ritats i kartan.

I kartan finns en ny karttjänst - toplogiska kartan - från Lantmäteriverket tillgänglig.

Ytterligare två funktioner för att göra pcSKOG proffs mer anpassat för fältarbete:

Provytehantering, registrera provytor på avdelningarna, Mata exv in en grundyta och en höjd och få förslag på volym. Provytans position kan sparas om man har en GPS kopplad till datorn.

Ståndortsbonitering, registrera trädslag, ålder och övre höjd och få förslag på SI för avdelningen.

Dessutom har fler fria fält på plan-nivå samt två inmatningsfält för att hantera certifieringsuppgifter lagt till.

Uppdateringen (2014-11-25)

Rapporter

Åldersklassrapportens kommentarer angående skogsvårdslagens ransoneringsregler är ändrade för att passa in på ett tillägg i 12 §. Dessutom redovisas den andel skog yngre än 20 som skulle bli fallet om planens åtgärdsförslag genomförs.
Huggningsklassrapporten redovisade summerade arealer för NS/NO felaktigt (detta endast om planen är inställd på att NS/NO-avdelningar ej ska tilldelas huggningsklass).
Huggningsklassrapporten visade felaktig areal för skikt som klassats som NS eller NO.
Försättssidans ägaruppgifter kunde i vissa lägen få en rad utan namn men med 0 % i ägarandel, åtgärdat.

Karta

Texterna i teckenförklaringen till målklasstemat blev avhuggna. Texterna nu justerade så att hela texten ryms.
Hyggesrensning är flyttad från gruppen röjning till gruppen föryngring.
Nu redovisas samtliga skikt (även skärm och underväxt) i temat för skikt i kartan.Utskriftsmallar för kartan öppnades inte riktigt - logotyper och storlek på textrutor visades ej på samma vis som när de skapades.
Utskriftsmallar för kartan öppnades inte riktigt - logotyper och storlek på textrutor visades ej på samma vis som när de skapades.

Plan

Vid inmatning av de i en plan ingående fastigheterna kunde problem uppstå när län/kommun/församling angavs från tangentbordet.
Automatupplägget av torvmark i speciella värden om beskrivningskoden angavs fungerade inte riktigt.
Hantering av mushjulet (scroll) justerad i planprogrammet.

Skogliga grunddata från Skogsstyrelsen (laserskanning)

Rutin inlagd i kartan för att skapa ett antal teman med beståndsmedelvärden för skogliga variabler utifrån laserskannade data nedladdade från Skogsstyrelsen.

Uppdateringen 2014-02-01

Windows 8 anpassningar

Diverse anpassningar för att pcSKOG skall fungera bättre med windows 8.

Rapporter

Huggningsklassrapporten redovisade summerade arealer för NS/NO felaktigt (detta endast om planen är inställd på att NS/NO-avdelningar ej ska tilldelas huggningsklass).
Huggningsklassrapporten visade felaktig areal för skikt som klassats som NS eller NO.
Försättssidans ägaruppgifter kunde i vissa lägen få en rad utan namn men med 0 % i ägarandel, åtgärdat.

Karta

Texterna i teckenförklaringen till målklasstemat blev avhuggna. Texterna nu justerade så att hela texten ryms.
Hyggesrensning är flyttad från gruppen röjning till gruppen föryngring.
Nu redovisas samtliga skikt (även skärm och underväxt) i temat för skikt i kartan.Utskriftsmallar för kartan öppnades inte riktigt - logotyper och storlek på textrutor visades ej på samma vis som när de skapades.
Utskriftsmallar för kartan öppnades inte riktigt - logotyper och storlek på textrutor visades ej på samma vis som när de skapades.

Plan

Vid inmatning av de i en plan ingående fastigheterna kunde problem uppstå när län/kommun/församling angavs från tangentbordet.
Automatupplägget av torvmark i speciella värden om beskrivningskoden angavs fungerade inte riktigt.
Hantering av mushjulet (scroll) justerad i planprogrammet.

Speciella värden

Ny funktion för att hantera uppdatering av speciella värden (enl ovan) automatiskt mot befintliga
karttjänster. Programmet gör en analys av vilka avdelningar och hur stor del som berörs och anger detta i
procent på avdelningsnivå.

Version 2014

Planuppgifter

En guide vid upplägg av ny plan.
Nya uppgifter som kan registreras på plannivå är exv; planläggningsmetod, planläggningsperiod, man kan registrera upp till tre planläggare per plan.
Möjlighet att registrera ingående fastigheter i planen.
Nya uppgifter som kan registreras på avdelningsnivå är; jordart, naturvärdesklass (enligt Skogsbiologerna), kortfattat naturvårds- och produktionsmål, som ett komplement till kommentaren.
Zonindelning i samband med rekreationsanpassning, möjlighet att registrera egna namn.
Fler trädslag - från 11 till 24, bland annat de ädla trädslagen och ädelgran.
Funktion som söker ut sk geotaggade bilder till avdelningen, dessa följer med vid arkivering.
Funktion för automatiskt uträkning av terrängtransportavstånd.

Rapporter

Ny design på försättssidan.
Möjlighet att skriva ut en innehållsförteckning.
Tydligare uppdelning på volymer och arealer med avseende på de olika målklasserna.
Ny design på avdelningsbeskrivningen, möjlighet att få med kommentarerna och mer uppgifter står i klartext.
Avdelningsbeskrivning helsida kan skrivas ut med eller utan karta samt med avdelningens bilder.

Kartan

Möjlighet att frigöra yta för kartfönstret genom att minimera menyfältsområdet.
Karttjänster, möjlighet att lägga till egna karttjänster.
Skapa sk offlineklipp från bildfil eller en karttjänst för att ha med som bakgrundsinformation i fält.
Ny funktion, kopiera mellan planer (slå samman två hela, eller delar av, planer).
Nya karttjänster från Skogsstyrelsens Skogsdataportal med tillhörande attributdata.