pcSKOG Operativ planering (OP) är en del av pcSKOG Proffs som ger Dig möjlighet att avverkningsplanera genom att skapa en s.k. operativ plan med trakter och operativa åtgärder. Med pcSKOG OP skapar Du trakter och åtgärder med uppgifter från skogsbruksplanen. Från OP kan man skapa traktdirektiv, avverkningsanmälan, en sammanställningsrapport över den operativa planen samt ett s.k. entreprenörspaket.

Skapa åtgärdsyta

Skapa åtgärd av typen gallring: Hämta uppgifter från skogsbruksplanen eller använd taxerade uppgifter.

Skapa hänsynsytor

Ange hänsyn genom att t.ex. ange typ av skogligt impediment. Ange skyddszon ska skapas mot bestånd.

Lägg ut avlägg…

Larmkoordinater, hänsynspunkt, fornminne och informationspunkt.

Lägg ut basväg…

stickväg och informationslinje.

Skapa Traktdirektiv:

Föryngringsavverkning, Gallring, Röjning, Markberedning, Återväxt.

Skapa avverkningsanmälan

Skapa avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen.

Fördelar med pcSKOG Operativ planering

Kom igång snabbt
Med en skogsbrukplan har Du mycket av uppgifterna klara, beståndsindelning,volymer och trädslagsblandning. Lägg till en flygbild och aktivera karttjänster från t.ex. Skogsstyrelsen och Du är igång!

Bli mer produktiv
Efter som Du utgår ifrån skogsbruksplanen sparar Du tid genom att återanvända beständsgränser och beståndsuppgifter.

Jobba i en van miljö
All planering kan genomföras i ett program – pcSKOG. Den långsiktiga planen, skogsbruksplanen, kan ajourhållas i pcSKOG Proffs och den kortsiktiga, operativa planen, kan ajourhållas i pcSKOG OP.

Kommunicera effektivt med entreprenörer
Genom att Du kan skicka ett digitalt underlag i form av traktdirektiv, avverkningsanmälan, kartrapporter och digitalt kartunderlag i form av s.k. GHD-filer till entreprenörer, minimeras risken för missförstånd.

Enklare att ajourhålla skogsbruksplanen
Du sparar också tid genom att det är enklare att uppdatera den långsiktiga planen, skogsbruksplanen, utifrån utförda åtgärder i den operativa planen.

Minska risken för problem längre fram
Genom att göra ett fältbesök med pcSKOG Fält kan Du fånga rätt gränser, volymer och ev. hinder. Allt för att underlätta för entreprenören att göra ett effektivt arbete.[/restab]

Mer information

Produktbroschyr pcSKOG Operativ planering…

Användarhandledningen online… https://www.pcskog.se/2016