pcSKOG som personuppgiftsbiträde har ansvaret för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna i och kring pcSKOGs program. Det innebär att vi i pcSKOGs program ska se till att det finns den säkerhet som behövs exempelvis krypterad lagring, behörighetsstyrning, möjlighet att kunna göra registerutdrag och radera personuppgifter. När det inte finns funktioner i programmet för att hantera personuppgifterna har vi interna rutiner för detta. De åtgärder som pcSKOG vidtar beskrivs närmare nedan.

Autentisering och kryptering

 • All datakommunikation sker med Secure Sockets Layer (SSL). För att få tillgång till Tjänsterna krävs inloggning med användarnamn, windowslogin och lösenord.
 • pcSKOG använder krypterad kommunikation i form av 256-bitars SSL-kryptering och 2048-bitars publika nycklar från RSA. All datakommunikation till och från Användarens datorer krypteras med SSL, den mest använda Internetstandarden för krypterad kommunikation.
 • pcSKOG tillämpar lösenordsskydd i form av att inloggningsförfarandet är helt krypterat, vilket innebär att ingen information skickas som okrypterad text. Användarens lösenord lagras i envägskrypterat format (med ett standardiserat envägschiffer).
 • För att undvika att obehöriga får tillgång till information om en dator lämnas obevakad, loggar systemet automatiskt ut Användaren efter valt tidsintervall.
 • Kunden står alltid som ansvarig vid risken av obehörig användning av Tjänsterna som följd av att Användaren lämnat en inloggad dator obevakad. Det sker kontinuerlig verifiering av användare. Varje anrop till pcSKOGs servrar innebär en kontroll av den inloggades behörighet.

Lagring och backuper

 • pcSKOGs Tjänster driftas på servrar i datahallar som övervakas dygnet runt och det finns alltid personal tillgänglig. Lagringen av data finns på två geografiskt separerade platser i Sverige med full redundans och backuper tas dagligen.
 • Datahallen är utrustad med brandskydd och klimatsystem. Det finns flera automatiska rökdetekteringssystem och datahallen är indelad i separata brandzoner. Klimatkontrollsystem ser till att temperaturen alltid är låg och att luftfuktigheten är optimal.
 • Datahallen är utrustad med ett sekundärt strömförsörjningssystem samt en dieselgenerator som säkerställer strömförsörjningen till servrarna.
 • Högkapacitetsanslutningar säkerställer Användarnas tillgång till Tjänsterna.
 • Endast godkänd personal har tillgång till datahallen.
 • pcSKOGs servermiljö och nätverk skyddas av brandväggar. Dessutom är pcSKOG, via Addpro, proaktiva genom övervakning och analys av brandväggar och systemloggar.
 • pcSKOG har, via Addpro, heltäckande backuprutiner som säkerställer kontinuitet i Tjänsterna. Krypteringen av Användarnas lösenord kvarstår vid backuperna. Kompletta backuper görs dagligen och överförs till två fysiskt skilda platser.

Kunskaps- och informationsskydd

 • Endast ett fåtal nyckelpersoner känner till hur säkerhetssystemet är uppbyggt.
 • All personal är bunden av ett sekretessavtal som förhindrar spridning av data, information, samt kundens eller användarens personuppgifter.
 • Endast behörig personal har tillgång till uppgifterna och behörigheten styrs av pcSKOG.