Navigation:  Plan > Arbetsfönster - visningsläge > Text/Symboler/Koppla dokument >

Lägg till eller ändra text

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aktivera verktyget Karttext knappkarttext. Markören ändras till textinsättning (ett vertikalt streck). Nu kan du klicka en punkt eller dra en linje med musen. Klickar du kommer en horisontell text att skapas. Drar du en linje, kommer riktningen på linjen att ange riktningen på texten. Dialogen Egenskaper för text visas (nedan bild) där textsträng kan skrivas in och klicka därefter på OK.

 

karttextdialog

 

 

Om fastighetens karttexter är gömda när en ny text skapas kommer nuvarande text att visas innan den nya texten kan läggas till. Detta kan upplevas som om att Karta inte svarar på den första klickningen.

 

För att ändra en befintlig text. Välj verktyget Karttext knappkarttext och klicka på en befintlig text. Ändra texten och klicka på OK.